I Sverige har vi skolplikt från sju års ålder. De lagar som styr skolans verksamhet reglerar att och ungdomar har rätt att få det stöd som krävs i form av hjälpmedel och anpassad undervisning för att kunna fullgöra sin skolplikt. Då många rektorer nekar dessa barn och ungdomar deras rätt med hänvisning att det skulle diskriminera de andra begår de själv brott mot diskrimineringslagen då den sägaer att man inte får ställa grupper eller personer mot varandra på det sättet.

Skolan och rektorn skall göra upp en handlingsplan med vilket stöd som behövs för en elev för att denne skall få det stöd som behövs – även utan NPF-problematik. Många gånger skylls på ekonomiska hinder vilket enligt lagarna inte får göras.

Barn och ungdomar har alltså rätt att få de hjälpmedel som behövs för att klara skolgången så som beskrivs i skollagen och LSS. Dessutom skall skolgången anpassas efter elevens behov. Säger rektor eller skola nej finns det många exempel på att skolan och kommunen fällts med böter som följd.