Individuell plan – Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)      

Du som har insatser enligt LSS kan även begära att få en individuell plan.

En individuell plan består av två delar:

•         Planeringsmöten där du ihop med andra diskuterar och planerar vad du vill förändra i ditt liv.
•         Dokumentet som blir resultatet.

En individuell plan kan du ha nytta av

•         när du i god tid vill planera inför en förändring i ditt liv, t ex att flytta hemifrån.
•         när du tycker att andra bestämmer för mycket, och du vill ha mer inflytande över ditt liv.
•         när du vill att de insatser du får skall samordnas på ett bra sätt.

Du bestämmer själv

•         vem som ska ansvara för att upprätta planen.
•         vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
•         vilka behov eller önskemål som skall finnas med i planen.

Hur går det till att göra en individuell plan?

Förberedelser

Innan första mötet bör du tänka igenom

•         vad du vill använda planen till
•         vilka du vill skall vara med på planeringsmötet
•         vilka teman som skall tas upp pa motet. Dessa bör stå i inbjudan så att de som skall vara med kan vara väl förberedda när de kommer

Genomförande

Din plan ar unik och liknar ingen annans, men detta bör alltid finnas med

•         syftet med planen
•         mål och delmål
•         vem som gör och ansvarar för vad
•         tidpunkter för genomförande
•         tid för uppföljning och utvärdering
•         vilka som får ta del av planen

Uppföljning och utvärdering

Din individuella plan följs upp efter överenskommen tid. Ni går då igenom hur det gått med det som ni kom överens om och om det behövs fler möten.

Vid den tidpunkt då dina önskemål eller behov enligt planen skall vara uppfyllda träffas ni för att ta reda på hur det gick.

Vart vänder jag mig?

Om du tycker att du behöver en individuell plan eller har frågor vänder du dig till din socialsekreterare på Socialförvaltningen, Avdelningen for stöd och service i Halmstad tel: 035-13 70 00.