Halmstads kommun erbjuder många tjänster för personer med NPF och anhöriga till personer med NPF. På deras hemsida under fliken omsorg och stöd kan du läsa mer.

Boende
Boendestöd – pedagogisk och praktisk hjälp
Socialförvaltningen har särskilt utbildad personal för olika målgrupper. Till exempel kan personer med utvecklingsstörning ansöka om boendestöd.

Stöd i boendet och/eller stöd för att delta i samhällets aktiviteter
För personer med psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns socialt stöd.

Hjälp med att ordna lägenhet
Garantiboende innebär att du som av olika anledningar inte har möjlighet att skaffa ett boende på egen hand, får hjälp att ordna lägenhet.

Servicebostad
En servicebostad är till för dig som kan bo i en lägenhet utan direkt närhet till personal och gemenskapsutrymmen. Du får stöd av personal som kommer vissa bestämda tider.

Gruppbostad
Gruppbostad är till för personer med funktionsnedsättning som har behov av närhet till personal som oftast arbetar dygnet runt.
Avlösarservice
För att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få tid för sig själva utanför hemmet, erbjuds avlösarservice. Insatsen ges i hemmet och kan utföras dagtid som kvällar och helger. Du bestämmer själv tider med avlösaren. Avlösarservice kan vara en regelbunden insats och/eller en akut insats men ska inte ersätta barnomsorg.
Vem kan få avlösarservice?
Du som har en funktionsnedsättning och bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar, har möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Korttidstillsyn för skolungdom
Vissa skolungdomar med funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara sig ensamma när deras föräldrar förvärvsarbetar. Man kan då få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och andra ledigheter.

Korttidstillsynen innebär trygghet och meningsfull sysselsättning. Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.
Korttidstillsyn finns idag på olika geografiska platser inom kommunen.

Vem kan få korttidstillsyn?
Vårdnadshavare till skolungdom över 12 år har rätt att ansöka om insatsen. I undantagsfall kan tillsyn beviljas även till ungdomar vars vårdnadshavare inte arbetar för att ge social stimulans i anslutning till skoldagar samt under lov.

CLAVIS – delaktighet i samhället

CLAVIS är till för dig som är 18-65 år och har en psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För att kunna delta i CLAVIS verksamhet ska du ha varit sjukskriven minst sex månader, eller ha sjukersättning.

CLAVIS erbjuder dig:

  • Träffpunkt
  • Temagrupper och studiecirklar
  • Sociala kontakter
  • Rehabilitering
  • Praktikplatser
  • Anhöriginformation

CLAVIS arbetar också med att öka kunskapen om och förståelsen för personer med psykisk ohälsa.

Bojen
Bojen är en fritisverksamhet för barn, ungdomar och familjer med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tal- och skrivsvårigheter eller liknande tillstånd.

Var hittar man Bojen?
Bojen finns på Sven Jonsons gata 10.
Tel: 035 -13 67 89, Anna
E-post: bojen@halmstad.se

Stödfamilj

Stödfamiljen ger stöd och avlastning till föräldrar och barn. Som stödfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger per månad. Socialförvaltningen försöker hitta stödfamiljer och barn som passar ihop.

Vem kan få stödfamilj?
Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva ett utvidgat socialt nätverk. Föräldrarna behöver avlastning och barnen behöver miljöombyte och stimulans. Stödfamilj söks via mottagningsenheten. Barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller ett psykiskt funktionshinder kan ansöka om stödfamilj genom avdelningen för stöd och service.

Allt kan ansökas från kommunen via kommunens växel: 035 – 13 70 00

Anhörigkonsulent
Du som är anhörig kan kontakta anhörigkonsulent Niklas Milén för att få information om vart man vänder sig eller har frågor som anhörig. Du kan nå honom genom telefon 035-15 81 20 eller 0722-41 34 45.